U fokusu

Europska komisija objavila izvješće o jednakosti spolova

Zakonodavstvo Europske unije treba zaštititi radnika od diskriminacije na temelju spola i jasnije definirati diskriminaciju, navodi se u izvješću Europske komisije. Vladimír Špidla, povjerenik EK-a za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti izjavio je kako je sudjelovanje svih zainteresiranih strana vlasti – socijalnih partnera, nevladinih organizacija, tijela i društva u širem smislu -neophodno za iskorjenjivanje diskriminacije.

Europska komisija objavila izvješće o jednakosti spolova

 Zakonodavstvo Europske unije treba zaštititi radnika od diskriminacije na temelju spola i jasnije definirati diskriminaciju, navodi se u izvješću Europske komisije koje je usvojeno 29. srpnja 2009.

Implementacija Direktive 2002/73/EC je općenito bila zadovoljavajuća, iako sve zemlje nisu još donijele svoja pravila u skladu sa zahtjevima Europske unije. Izvještaj identificira glavne probleme i dobre prakse u provedbi Direktive, koji ima za cilj promovirati jednak odnos prema muškarcima i ženama prilikom zapošljavanja, strukovnu izobrazbu i radne uvjete.

Vladimír Špidla, povjerenik EK-a za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti izjavio je kako je sudjelovanje svih zainteresiranih strana vlasti – socijalnih partnera, nevladinih organizacija, tijela i društva u širem smislu -neophodno za iskorjenjivanje diskriminacije predviđeno ovom Direktivom.

Izvještaj ima cilj praćenje kako države članice implementiraju ključne odredbe Direktive 2002/73/EC, s ciljem identificiranja glavnih problema i dobrih praksi. Napredak u provedbi smjernica opisan je kao zadovoljavajući, ali isto tako privlači pažnju na činjenicu da je Komisija morala poduzeti akcije protiv nekih nacionalnih vlada koje još nisu donijele svoje zakone i procedure u skladu s Direktivom. U izvještaju se također fokusiralo na izvršenje obveza iz Direktive, ukazujući na činjenicu da se žrtve diskriminacije rijetko koriste tradicionalnim parnicama.

Nacionalna tijela imaju ključnu ulogu u ravnopravnosti, navodi se u izvješću, osobito u pružanju pomoći žrtvama diskriminacije, a pretpostavlja se da će žrtve postati dio te organizacije prije nego što će se upustiti u sudski proces.
Direktive 2002/73/EC je nadopunjena direktiva koja datira iz 1976 (76/207/EEC) a stupila je na snagu 5. listopad 2002. Države članice su je do 5. listopada 2005. trebale uvesti u svoj nacionalni pravni sustav.

Direktiva 2002/73/EC EC modernizira zakon o ravnopravnosti spolova na nekoliko načina: ona širi opseg zaštite koju zabranjuju diskriminaciju u pristupu zapošljavanja i članstva u profesionalnim organizacijama, jasnije definira razne vrste diskriminacije (izravne i neizravne diskriminaciju, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje) i odstupanja od principa jednakog tretmana.
Direktiva također štiti radnice koji su trudne ili su na porodiljskom dopustu – žene imaju pravo povratka na poslove prije korištenja toga prava, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova.
Osim toga, Direktive potiče socijalni dijalog i dijalog sa nevladinim organizacijama o pitanjima jednakog tretmana.

Više o tome:
Europska komisija: EU gender legislation has helped tackle workplace discrimination – new report
Europska komisija: Report – On the implementation of the principle of equal treatment for men and women
Europska komisija: Directive on equal treatment for men and women in employment