Uncategorized

Tribina kao završni rad unutar obrazovnog programa Centra za ženske studije

Nasilje prema ženama – Što nam donosi Istanbulska konvencija?

Nasilje prema ženama – Što nam donosi Istanbulska konvencija?

Facebook

U utorak, 15.5. od 18 sati, u Šesnaestici (Ozaljska 16) održat će se tribina ‘Nasilje prema ženama – Što nam donosi Istanbulska konvencija?. Tribina je nastala kao završni rad unutar obrazovnog programa Centra za ženske studije 2017./2018. pod mentorstvom Maje Mamule.

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji predstavlja pravno obvezujući međunarodni instrument koji doprinosi otklanjanju i kažnjavanju svih oblika nasilja prema ženama kroz kriminalizaciju tjelesnog, psihičkog i seksualnog nasilja. Konvencija također radi na širem osvještavanju problema nasilja prema ženama kroz obrazovanje građanstva i poboljšava sustav podrške osobama koje su preživjele nasilje.

Iako je Hrvatski sabor ratificirao Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 13. travnja ove godine, zbog najavljenih novih konzervativnih udara u javnosti cilj je tribine rekapitulirati gradivo o postojećim praksama i preprekama suzbijanja kompleksa nasilja prema ženama, naglasiti kakve novitete i pozitivne pomake donosi ratifikacija u sadržajnom i zakonodavnom smislu te analizirati dosadašnje reakcije konzervativnih struja na Istanbulsku konvenciju i korištenje sadržajno praznog pojma “rodne ideologije”.

Na tribini sudjeluju:
Maja Mamula
Psihologinja sa više od 20 godina iskustva u radu na području suzbijanja nasilja prema ženama i rodne ravnopravnosti. Aktivna je u okviru Ženske sobe te predaje na Hrvatskim studijima i na Centru za ženske studije.
Ivana Radačić
Viša znanstvena suradnica na Institutu “Ivo Pilar”, docentica na Hrvatskim studijima, predavačica na Centru za ženske studije i jedna od vodećih stručnjakinja za ljudska prava. Prvenstveno se bavi ženskim pravima i pravima ranjivih skupina.
Ivana Živković
Novinarka i aktivistkinja. Članica je Feminističkog kolektiva fAKTIV i Platforme za reproduktivna prava žena. Možete je čitati na portalu Libela.org

Moderira: Tara Gudović