U fokusu

Homofobna Budimpešta

Mađarske vlasti zabranile održavanje Povorke Ponosa

Mađarske vlasti zabranile održavanje Povorke Ponosa

Načelnik policije u Budimpešti izdao je 6. travnja priopćenje o zabrani održavanja LGBT Povorke ponosa planirane za 7. srpnja 2012.

Amnesty International zabrinut je da zabrana Povorke ponosa krši prava lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba na slobodu mirnog okupljanja te slobodu izražavanja bez diskriminacije.

Prema informacijama kojima raspolaže Amnesty International, organizatori Povorke Rainbow Mission Foundation, podnijeli su 3. travnja zahtjev za odobrenje događaja i rute kojom bi Povorka prolazila. Sad namjeravaju uložiti žalbu sudu u Budimpešti protiv odluke policije.

Policija je svoju odluku objasnila činjenicom da bi Povorka imala negativne posljedice na promet u gradu koji se ne može preusmjeriti na alternativne rute. U odluci se ističe da bi ostvarivanje prava na mirno okupljanje sudionika/ica Povorke utjecalo na slobodu kretanja onih koji u njoj ne sudjeluju.

Iako države mogu ograničiti pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu izražavanja radi ostvarivanja cilja koji je legitiman u okviru međunarodnog prava, svako ograničenje mora biti nužno i razmjerno ostvarenju tog cilja. Međutim, zabrana LGBT Povorke ponosa u Budimpešti nije razmjerno ograničenje. Ruta koju su predložili organizatori i inače se koristi za demonstracije i prosvjede, čak i u posljednjih nekoliko tjedana. Prekid prometa nije legitiman cilj radi kojeg bi se prava na slobodu mirnog okupljanja i izražavanja ograničavala. Sloboda kretanja onih koji ne sudjeluju u Povorci bila bi u ovom slučaju samo djelomično i privremeno ograničena.

Amnesty International poziva mađarsku policiju i državnu vlast da odmah ukinu zabranu održavanja Povorke ponosa, kako bi lezbijke, gejevi, biseksualne i transrodne osobe mogle ostvariti svoja prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja bez diskriminacije. To uključuje i suradnju nadležnih tijela s organizatorima, kako bi se mogli pripremiti i sudjelovati u Povorci u srpnju bez prepreka, smetnji ili opasnosti.

{slika}

Dodatne informacije

Prava na slobodu mirnog okupljanja i izražavanja priznata su u sklopu nekoliko instrumenata za zaštitu ljudskih prava kojih je Mađarska država potpisnica, kao što su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Ograničenja prava na mirno okupljanje i slobodu izražavanja dopuštena su prema međunardnom pravu samo ako se koriste za postizanje nekog legitimnog cilja. Ti ciljevi mogu biti zaštita javne sigurnosti, reda, zdravlja, morala ili temeljnih prava i sloboda drugih, a ograničenja moraju biti nužna i razmjerna ostvarivanju  ciljeva.

Prošle je godine u veljači policija u Budimpešti zabranila Povorku ponosa na osnovama sličnim onima koje se nalaze u odluci načelnika budimpeštanske policije od 6. travnja ove godine. Sud u Budimpešti je 2011., nakon žalbe od strane organizatora, na kraju ukinuo zabranu održavanja Povorke.