U fokusu

Vijeće Europe donijelo Konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama

Odbor ministarskih zastupnika Vijeća Europe na sastanku 7. travnja ove godine usvojio je Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.Konvencija predstavlja prvi pravno obvezujući međunarodni instrument u svijetu kojim se stvara sveobuhvatni pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja te za sprječavanje, progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Vijeće Europe donijelo Konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama

Odbor ministarskih zastupnika Vijeća Europe na sastanku 7. travnja ove godine usvojio je Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja te pripadajuće Pojašnjavajuće izvješće.

Konvencija predstavlja prvi pravno obvezujući međunarodni instrument u svijetu kojim se stvara sveobuhvatni pravni okvir za zaštitu žena od svih oblika nasilja te za sprječavanje, progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Konvencija definira i kriminalizira različite oblike nasilja nad ženama (uključujući prisilne brakove, genitalno sakaćenje, uhođenje, tjelesno i psihičko nasilje te seksualno nasilje). Konvencijom će se uspostaviti i međunarodni nadzorni mehanizam – skupina neovisnih stručnjaka/stručnjakinja (The Group of experts on action against violence against women and domestic violence – GREVIO) koja će nadzirati provedbu Konvencije na nacionalnoj razini.

Konvencija će biti otvorena za potpisivanje na 121. sastanku Odbora ministara Vijeća Europe koji će se održati 10. i 11. svibnja ove godine u Istanbulu. Pristupanje Konvenciji omogućeno je i neeuropskim zemljama. Tekstovi Konvencije i Pojašnjavajućeg izvješća dostupni su ovdje.