Prozor u svijet

24.10.2009. 12:24:41 - Peter Dhondt (www.ipsnews.net)

Pametno je investirati u djevojke


Vi筫 djevojaka u 筴olama moglo bi pomo鎖 siroma筺im zemljama da se izvuku iz naglo padaju鎒 ekonomije, navodi u novom izvje规u nevladina organizacija Plan International. Samo da za jedan posto poraste broj djevojaka koje poha餫ju srednju 筴olu godi筺ji prihod zemlje podigao bi se za 0.3%

Djevojke su zna鑑jna radna snaga - ako dobiju adekvatnu obuku. Postoji preko 500 milijuna djevojaka i mladih 緀na u zemljama u razvoju, procjenjuje Plan u svom izvje规u "Girls in the Global Economy: adding it all up". No, mnogo djevojaka nema priliku za dobro 筴olovanje, a financijska kriza samo pogor筧va situaciju. 

U vrijeme ekonomskih nevolja, djevojke u siroma筺ijim zemljama prve bivaju izvu鑕ne iz 筴ola, stoji u izvje规u. Neki roditelji smatraju da je edukacija dje鑑ka mnogo va緉ija, a djevojke 鑕sto moraju po鑕ti raditi, ili se brinuti o djeci jer njihove majke 緀le raditi i pobolj筧ti ku鎛i prihod.

"Dje鑑ci su tako餰r pod utjecajem," ka緀 Nikki van der Gaag, suautorica izvje规a. "Ali na druga鑙ji na鑙n. Za vrijeme pisanja izvje规a, bila sam iznena餰na otkri鎒m da je vrlo malo konkretnih podataka o situaciji dje鑑ka i djevojaka. Takve informacije su nu緉e za kreiranje politika."

Dostupne informacije sugeriraju da je ve鎒 investiranje u djevojke dobar na鑙n da se iza餰 iz siroma箃va. "Zemlje sa najmanjim brojem djevojaka koje se 筴oluju nalaze se na samom dnu razvoja" ka緀 van der Gaag.

Ulaganje u edukaciju obe鎍va obrat. "Dodatna godina edukacije djevojaka pove鎍va im dohodak za 10 do 20%; to je zna鑑jan korak za prekidanje kruga siroma箃va," stoji u izvje规u.

Institucije poput Svjetske Banke se sla緐. "Osnovna edukacija za djevojke se neizmjerno pobolj筧la, ali nismo vidjeli takav uspjeh u nizu od osnovne 筴ole do sekundarne edukacije ili do produktivnog posla," ka緀 Guggi Lareya iz Svjetske banke.

"Previ筫 djevojaka zapelo ja u ranom maj鑙nstvu ili ku鎍nskim sitnim poslovima, a to zna鑙 mnogo propu箃enih prilika. Kao 箃o je na predsjednik Robert Zoellick ve rekao, ulaganje u djevojke ne samo da je fer, nego je to i pametna stvar za u鑙niti, pametna ekonomija."

U zadnjih 15 godina velik je broj 緀na i djevojaka uklju鑕n u formalni rad, no sada su zaposlene djevojke i 緀ne bile prve koje su izgubile posao. 

Prema podacima lokalne 緀nske organizacije Gabriela na Filipinima 緀ne 鑙ne sedam od deset otpu箃enih osoba. U Indoneziji je tako餰r izgubilo posao vi筫 緀na nego mu筴araca.

Izlo緀ni podaci u izvje规u sugeriraju da bi donosioci odluka trebali prona鎖 na鑙n kako zaustaviti masovno otpu箃anje zaposlenih 緀na te pove鎍ti 緀nsku participaciju na tr緄箃u rada.   

U izvje规u stoji da u Ju緉oj Aziji radi 82% mu筴araca, naspram samo 27% 緀na. Kada bi se omjer 緀nskih prema mu筴im radnicima u Indiji pove鎍o za samo 10% dr綼vni GDP bi porastao za 8%.

Nadalje, autori izvje规a ka緐 da su "pla鎒 緀na dobro iskori箃ene, 緀ne ula緐 90% njihovog prihoda  nazad u doma鎖nstvo, a mu筴arci samo 30-40%"
 

Izvje规e predla緀 globalni akcijski plan od 10 to鑑ka koji ka緀 da djevojkama treba pru緄ti edukaciju, bolje poslove, pristup zemlji i imovini, te mogu鎛osti dobivanja liderskih pozicija. Jedna od preporuka je pre鎖 od investiranja u infrastrukturne projekte kao na鑙na opiranja krizi, prema ulaganju u socijalne usluge kao 箃o su zdravlje i edukacija. To omogu鎢je 緀nama da pobolj筧ju svoje prihode.

"Donori poput EU trebali bi uz ostale stvari procijeniti investiranje u sekundarnu edukaciju, pomo zemljama partnerima da pobolj筧ju pristup 緀nama tr緄箃u rada, i osigurati pristojnu i jednaku pla鎢 i radne uvjete," ka緀 Deeplai Sood, 筫f  Plana-ovog europskog ureda.

"Djevojke u Globalnoj Ekonomiji" je tre鎒 godi筺je izvje规e Plan Intrenational-a vezan za polo綼j djevojaka. Organizacija planira nastaviti niz do 2015. godine, kada bi se prema Milenijskim razvojnim ciljevima u teoriji trebala eliminirati rodna nejednakost na svim razinama edukacije, te pobolj筧ti polo綼j 緀na na tr緄箃u rada. 

 

Prevela M.V.

Tagovi: ekonomija, ekonomska kriza, ekonomsko osna緄vanje 緀na, obrazovanje, tr緄箃e rada

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (2)

Stari komentari

Rosa:
Molim Vas da lektorirate tekstove prije objave! 萳anak je jako zanimljiv, ali do緄vljaj kvare pravopisne gre筴e poput "otkri鑕", "obe鑑va" itd.
25.10.2009. 20:49
tajuska:
hvala na upozorenju, promaklo je ovih par rije鑙 prilikom pregleda. volonteri/volonterke voljni povremeno lektorirati su dobrodo筶i/e, samo se javite na mail info@libela.org.
25.10.2009. 20:59

Iz drugih medija

AEM