Prozor u svijet

26.07.2013. 10:53:03 (Human Rights Watch)

Povijesni trenutak za u鑦r规ivanje prava 緀na kroz sudjelovanje, nove zakone i Ustav

Libija: ゛nsa za za箃itu 緀nskih prava

Libijke su masovno iza筶e na izbore 2012. godine, dok je prije bilo uobi鑑jeno da rijetko sudjeluju u javnome 緄votu.

Libijke su masovno iza筶e na izbore 2012. godine, dok je prije bilo uobi鑑jeno da rijetko sudjeluju u javnome 緄votu. (Foto: Samer Muscati/Human Rights Watch)

Libijska bi vlast trebala iskoristiti povijesnu priliku za promicanje i za箃itu 緀nskih prava kao zemlja koja je na prijelazu iz 鑕tiri desetlje鎍 diktature, navodi Human Rigts Watch (HRW) u svom izvje规u.

Parlament, Vlada i druga tijela trebaju osigurati ravnopravno i aktivno sudjelovanje 緀na u izradi nacrta novog Ustava i reformi zakona koji utje鑥 na njihove 緄vote, stoji u izvje规u.

"Libijske su 緀ne u klju鑞om trenutku u povijesti svoje zemlje, s izradom novog Ustava i po鑕tkom zakonodavne reforme. Ukoliko Libija propusti ovu priliku da uspostavi pravni temelj za prava 緀na, to bi moglo dovesti do ozbiljnih kr筫nja prava u nadolaze鎖m godinama.", poru鑙la je  Liesl Gerntholtz, izvr筺a direktorica za 緀nska prava u HRW-u.

Izvje规e od 40 stranica pod nazivom Revolucija za sve: 甧nska prava u novoj Libiji isti鑕 klju鑞e korake koje Libija treba poduzeti da bi ispunila svoje me饀narodne obveze i to odlu鑞im odbacivanjem diskriminacije na temelju spola, kako u zakonu, tako i u praksi.

HRW u izvje规u poziva libijski parlament – Nacionalni kongres, da osigura 緀nama jednake uvjete kao i mu筴arcima prilikom sudjelovanja u procesu izrade ustava, uklju鑥ju鎖 i aktivno sudjelovanje u Ustavotvornoj skup箃ini zadu緀noj za izradu nacrta ustava.

"Revolucija je potres za kulturni polo綼j 緀na u Libiji. Ne 緀limo izgubiti ono 箃o smo stekle kao libijske 緀ne", rekla je Iman Bugaighis, aktivistkinja za prava u Bengaziju.

Takvo mi筶jenje dijeli i njezina sestra odvjetnica, Selwa Bugaighis, 鑙je su rije鑙 odjeknule: "Nikada prije nismo sudjelovale u prosvjedima, bila je to tabu tema. Revolucija nas je u鑙nila ponosnima na prvoj crti boji筺ice.. Ali sada neki misle da je 緀nama vrijeme da se vrate ku鎖".

Ustavotvorna 鎒 skup箃ina biti izabrana na izborima ove godine. Nacionalni kongres priprema izborni zakon za te izbore.

Aktivno participiranje 緀na u Ustavotvornoj skup箃ini od izrazite je va緉osti, navodi HRW. To uklju鑥je imenovanje savjetnika za rodnu ravnopravnost, kako bi se osiguralo da nacrt ustava zadovoljava me饀narodne standarde ljudskih prava.

Nakon 箃o izrada nacrta Ustava zapo鑞e, Ustavotvorna bi skup箃ina trebala eksplicitno izraziti da jam鑙 potpunu ravnopravnost 緀na i mu筴araca. HRW tako餰r navodi da bi Ustav trebao izri鑙to naglasiti da su njegove odredbe o ravnopravnosti iznad svih zakona. 

Novi Ustav, koji mora biti potvr餰n referendumom, treba izme饀 ostalog, izri鑙to zabraniti diskriminaciju na temelju spola, roda i bra鑞og statusa. Libija je potpisnica Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije 緀na, ali i drugih me饀narodnih instrumenata koji zahtijevaju rodnu jednakost pred zakonom. Vlada bi tako餰r trebala odrediti prioritete uklanjanja diskriminacije prema 緀nama, koja jo uvijek prevladava u Libiji, kao i smanjivanje nasilja nad 緀nama, uklju鑥ju鎖 obiteljsko nasilje.

Izvje规e HRW-a poziva Nacionalni kongres i budu鎒 parlamente na ukidanje ili izmjenu zakona i propisa iz Gadafijeve ere, koji dovode do diskriminacije i zlostavljanja 緀na. To uklju鑥je diskriminiraju鎒 zakone o rodno-uvjetovanom nasilju, dvosmislene zakone o nacionalnosti, kao i problemati鑞e 鑜anke u Kaznenom zakonu.

Aktualan libijski Kazneni zakon, na primjer, klasificira seksualno nasilje kao zlo鑙n protiv 緀nine 鑑sti, a ne protiv 緀ne kao 緍tve, odnosno, silovanja kao napada na tjelesni integritet osobe. Tako餰r, zakon broj 70, koji definira preljub i bludnost, obeshrabruje 緍tve seksualnog zlostavljanja da prijavljuju kaznena djela.

"Aktivisti i aktivistkinje za 緀nska prava u Libiji ka緐 da su 緀ne postigle odre餰ne dobitke tijekom posljednje dvije godine, igraju鎖 va緉u ulogu u javnom 緄votu", rekla je Gerntholtz. Ali, postoje opravdani strahovi da 鎒 緀ne izvu鎖 deblji kraj dok se zemlja bori oko izgradnje svojih novih pravosudnih institucija.

甧ne su odigrale klju鑞u ulogu u prosvjedima protiv Vlade koji su zapo鑕li u Bengaziju u velja鑙 2011. i koji su izazvali pobunu koja je rezultirala Gadafijevim porazom. One su pomogle organizirati demonstracije. One su dokumentirale kr筫nje ljudskih prava i one su 筰rile informacije putem dru箃venih medija. Kako se intenzitet sukoba poja鑑vao, Libijke su osiguravale lije鑞i鑛u, logisti鑛u i drugu potporu opozicionim oru綼nim skupinama, uklju鑥ju鎖 krijum鑑renje municije i hranjenje boraca.

Parlamentarni izbori pro筶e godine ukazali su na pozitivan pomak, budu鎖 da su izabrane 33 緀ne od ukupno 200 izabranih, 箃o je ozna鑙lo zna鑑jan porast u 緀nskoj politi鑛oj participaciji. Rezultat je to izbornog zakona koji je odredio da na svakoj listi uz kandidate moraju naizmjeni鑞o biti istaknute i kandidatkinje, kako bi se na taj na鑙n osigurao odre餰n postotak 緀na u parlamentu.

Unato tim dobicima, Libijke se i dalje suo鑑vaju sa zna鑑jnim izazovima. U velja鑙 ove godine, Vrhovni je sud u Libiji ukinuo zakon kojim je bila zabranjena poligamija. U travnju je pak Ministarstvo socijalne skrbi suspendiralo izdavanje dozvola za brak 緀nama koje se 緀le udati za strance, nakon 箃o je veliki muftija pozvao dr綼vu da to u鑙ni.

"Libijske ogromne politi鑛e promjene omogu鎖le su dosad nezabilje緀ne mogu鎛osti preoblikovanja 緀nskog pravnog i dru箃venog statusa", navodi Gerntholtz. No postignuti su dobici nepotpuni i krhki. Sada je vrijeme za pro筰renje i obranu tih dobitaka i to ustavnim i zakonskim jamstvima. 

Tagovi: human rights watch, libija, politi鑛a participacija 緀na, ustav, ustavotvorna skup箃ina, zakoni, za箃ita 緀nskih ljudskih prava, 緀nska prava

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM