U fokusu

povijesna prilika

Jemen: Zaštitite ženska prava Ustavom!

Jemen: Zaštitite ženska prava Ustavom!

“Jemen bi ženska prava trebao zaštiti nastojanjem da novi ustav sadrži adekvatnu zaštitu za žene”, poručio je Human Rights Watch (HRW) u svom pismu voditelju radne skupine Prava i slobode koja je dio procesa Nacionalni dijalog.

Jemenski Nacionalni dijalog osnovan je kako bi okupio sve segmente jemenskog društva u cilju odlučivanja o budućnosti zemlje, uključujući i osmišljanje osnova za novi ustav Jemena. Radna skupina Prava i slobode odgovorna je za ljudska prava, uključujući i ženska. Kada u rujnu 2013. Nacionalni dijalog”završi s radom, iako se datum njegova završetka može i pomaknuti, osnovat će se odbor za stvaranje novog Ustava. Ustav će biti priznat prođe li nacionalni referendum.

“Nije pretjerano reći da budućnost jemenskih žena i djevojaka ovisi o nastojanjima radne skupine Prava i slobode. Ovo je povijesna prilika za Jemen da zaustavi duboko ukorijenjenu diskriminaciju prema ženama – u zakonu i praksi”, rekla je Rothana Begum, HRW-ova istraživačica ženskih prava za Bliski Istok i Sjevernu Afriku.

Žene u Jemenu suočavaju se s ozbiljnom diskriminaciju u svim aspektima njihova života, poručuje Human Rights Watch. Ženama nije dozvoljeno udavati se bez dozvole njihovih skrbnika, nemaju jednaka prava na razvod, nasljedstvo ili skrbništvo nad djecom, a nedostatak pravne zaštite izlaže ih obiteljskom i seksualnom nasilju. U Jemenu je zabilježen visok stupanj dječjih brakova pa su tako i djevojčice od 8 godina natjerane na brak.

U ovom pismu radnoj skupini Prava i slobode, HRW je postavio ključne probleme vezane za prava žena. HRW je izradio seriju preporuka kojima od radnih skupina zahtijevaju da ženama u Jemenu osiguraju jednaka prava, promiču njihovo pravo na jednaku participaciju u političkim procesima i zaštite ih od diskriminacije i rodno uvjetovanog nasilja.

“Novi ustav trebao bi imati jasne i eksplicitne odredbe kojima će ženama garantirati potpunu jednakost, uključujući i usuglašavanje s međunarodnim zakonima i ugovorima”, kažu iz HRW-a.

Ustav bi trebao nalagati pozitivne mjere za postizanje punog i jednakog osnaživanja žena kako bi mogle, kao i muškarci, u potpunosti koristiti svoja prava. Trebalo bi zabraniti diskriminaciju na osnovi spola, roda, bračnog statusa, trudnoće i ostalih rodno specifičnih karakteristika te osigurati da su sve forme diskriminacije zabranjene.

Radna skupina Prava i slobode trebala bi predložiti usvajanje mjera kojima bi se adresirale društvene i kulturne zapreke potpunoj ženskoj participaciji u političkom životu, čak i onda kada su njihova prava zakonski i ustavno zagarantirana i zaštićena, rekli su iz HRW-a. To može uključivati kampanje za podizanje svijesti javnosti o ženskim pravima, obučavanje žena za sudjelovanje u građanskim pitanjima i podršku ženskim lidericama.

Novi ustav Jemena trebao bi uključivati odredbe kojima će se rodno uvjetovano nasilje definirati kao oblik diskriminacije te uputiti nadležne da poduzmu mjere kako bi se to nasilje suzbilo i na njega odgovorilo. Jemenska legislativa treba propisati zakone za suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama i djevojkama.

Ustav bi također trebao sadržavati odredbu koja uređuje da žene imaju jednaka prava, kao i muškarci, prilikom ulaska u brak samo na osnovi njihovog potpunog i slobodnog pristanka, jednaka prava u braku i u slučaju njegova raspada te jednaka prava pri nasljeđivanju. Obiteljski zakon i ostale zakone treba revidirati kako bi se iz njih uklonile sve odredbe koje diskriminiraju žene.

Dječji brak, jedan od najtežih oblika rodne diskriminacije, uobičajen je u Jemenu. Brakovi u ranoj dobi mogu kod djevojčica uzrokovati ozbiljnu tjelesnu i emocionalnu štetu te im uskratiti pravo na obrazovanje i ostale mogućnosti. Jemen treba postaviti 18 godina kao minimalnu dob za stupanje u braku, kažu iz HRW-a.

Nacionalni dijalog započeo je 18. ožujka, godinu dana nakon protjerivanja predsjednika Alija Abdullaha Saleha. Uključuje sudjelovanje 565 osoba, 28 posto njih žena, koje predstavljaju presjek jemenskog društva. Dijalog uključuje diskusije oko pritužbi stanovnika s Juga koji su tražili odcjepljenje, kao i onih iz sjeverne regije Sa’da, oko nacionalnog pomirenja i tranzicijske pravde izgradnje države, kvalitetnog vodstva, uloge oružanih i sigurnosnih snaga, zaštite ranjivih skupne, prava i sloboda te razvoja.

Preporuke Nacionalnog dijaloge bit će iskorištene kao osnova za izradu ustava. Nakon referenduma na kojem će se odlučivati o ustavu, održat će se opći izbori, zaključujući planirani dvogodišnji tranzicijski period.

“Žene su u jemenskom ustanku sudjelovale ravnopravno s muškarcima. Članovi Nacionalnog dijaloga imaju odgovornost da ženama i djevojkama Jemena osiguraju da su njihova prava u potpunosti zaštićena ustavom i da mogu živjeti slobodne od nasilja i diskriminacije”, tvrdi Begum.

Prevela i prilagodila Sara Sharifi