Uncategorized

Natječaj Sveučilišta u Sarajevu

Doktorski studij iz interdisciplinarnog područja rodnih studija

Doktorski studij iz interdisciplinarnog područja rodnih studija

Objavljujemo u cijelosti natječaj Sveučilišta u Sarajevu za upis studenata/ica na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarnog područja rodnih studija u akademskoj 2013/2014. godini

 

 

KONKURS

za upis studenata/ica na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarne oblasti

rodne studije u akademskoj 2013/2014.godini

 

I

Raspisuje se Konkurs za upis studenata/ica na III ciklus doktorskog studija, pod nazivom “DOKTORSKI STUDIJ RODNE STUDIJE”, na Univerzitetu u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije.

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje: doktor nauka u oblasti rodnih studija.

Minimalni broj za realizaciju studija je osam  (8) upisanih studenata/ica.

Visina studentske školarine iznosi 5.000,00 KM po godini studija.

 

II

Pravo prijave na konkurs imaju:

  • Kandidati/kinje koji su završili drugi ciklus studija i stekli 300 ECTS studijskih bodova u

području društvenih i/ili humanističkih nauka,

  • Kandidati/kinje koji su po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju stekli titulu magistra nauka u području društvenih ili humanističkih nauka.

 

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati/kinje su obavezni dostaviti:

  • Biografiju
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Diplome o završenom prethodnom univerzitetskom obrazovanju
  • Uvjerenja o položenim ispitima tokom prethodnih studija
  • Uvjerenje o poznavanju engleskog jezika
  • Spisak objavljenih radova (ukoliko ih ima)

Dokumenti se dostavljaju u originalu.

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la diplomu u inostranstvu prilaže i dokaz o nostrifikaciji/priznavanju diplome ili potvrdu da je taj postupak nostrifikacije u toku.

  

IV

Nastava se izvodi na službenim jezicima Bosne i Hercegovine i na engleskom jeziku.

 

V

Redoslijed prijema kandidata/kinja će se vršiti na osnovu vrednovanja uspjeha na prethodna dva ciklusa studija, odnosno dodiplomskom i drugom ciklusu studija, vrednovanja objavljenih

naučno istraživačkih radova i obavljenog intervjua sa svakim kandidatom/kinjom koje će obaviti ovlaštena komisija.

Kandidati/kinje koji/e budu nezadovoljni/e redoslijedom prijema imaju pravo prigovora Doktorskom vijeću studija u roku od 3 dana od dana isticanja Rang liste.

 

VI

Kandidatima/kinjama koji/e se upišu na doktorski studij sa prethodno stečenom titulom magistra nauka iz oblasti rodnih studija priznaje se 60 ECTS.

 

VII

Konkurs ostaje otvoren do 18.10.2013. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava za upis na doktorski studij Rodne studije”.

Više informacija o programu studija na web stranici: www.cps.edu.ba

Kontakt osoba: Nejra Nuna Čengić, nejra.cengic@cips.unsa.ba